Fundusze Europejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

07/12/2023

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Działanie 16  „Współpraca”

 

Operacja pt.

 
„Opracowanie procesu produkcji śmietanki z wytworzoną w procesie produkcji witaminą D3, bez dodawania dodatkowych składników, przy jednoczesnym zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko, potwierdzonym poprzez ograniczenie śladu węglowego dla produktu finalnego”.

 

Cel operacji:

  
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, udoskonalających proces produkcji śmietanki, celu zmierzający do ulepszenia samego produktu docelowego. Ulepszenie zakłada opracowanie śmietanki pozbawionej w składzie dodatków stabilizujących oraz z wydłużonym terminem przydatności do spożycia z 4 do 6 miesięcy, w odniesieniu do obecnych produktów OSM Łowicz. Dodatkowym rezultatem projektu to możliwość wytworzenia w procesie produkcji witaminy D3 w składzie śmietanki oraz redukcja energochłonności procesu produkcji i śladu węglowego produktu związanego z jego wytworzeniem.

  

Oczekiwane rezultaty operacji:

  
Rezultatem projektu będzie wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa technologii obejmującej innowacje w zakresie produkcji śmietanki, czego efektem będzie wdrożenie znacznie ulepszonego produktu. Innowacje technologiczne to m.in. prowadzenie produkcji śmietanki  z wykorzystaniem wysokociśnieniowego homogenizatora aseptycznego oraz możliwość wdrożenia do obróbki surowca metody zimnej pasteryzacji, w zastępstwie pasteryzacji termicznej.
Odnośnie innowacji produktowej rezultatem projektu będzie opracowanie ulepszonego produktu, bez dodatków stabilizujących w składzie oraz o wydłużonym terminie trwałości z 4 do 6 miesięcy. Dodatkowym oczekiwanym rezultatem projektu to możliwość wytworzenia w procesie produkcji witaminy D3 w składzie śmietanki oraz redukcja energochłonności procesu produkcji i śladu węglowego produktu związanego z jego wytworzeniem.

 

Beneficjent:

 
Grupa operacyjna działająca pod nazwą „Śmietanka2022”  w składzie:

 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
 2. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 3. Viverno Spółka z o.o. Warszawa
 4. Tomasz Michalak Gospodarstwo Rolne Rębowo

 
 
Budżet operacji:

 
Planowany budżet operacji wynosi 8 071 090,60 zł.
 

Wsparcie:

 
W dniu 17.11.2023 r. zawarta została umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, a członkami Grupy operacyjnej „Śmietanka2022”.  Zgodnie z umową Beneficjentowi została przyznana pomoc na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 5 500 000,00 zł.
 

Okres realizacji operacji:

 
Planowany okres realizacji operacji:  od 30.06.2022 r.  do 31.12.2024 r.
 
Etapy realizacji operacji:
 
W dniu 30.04.2024r. zakończony został I Etap realizacji operacji.
Zrealizowany został zakres rzeczowo – finansowy przewidziany dla 1 Etapu Operacji, obejmujący zakup, montaż i uruchomienie urządzeń biorących udział w pracach badawczo – rozwojowych przewidzianych w operacji oraz częściową realizację prac związanych z procesem ograniczenia śladu węglowego dla produktu finalnego.
Koszt realizacji I Etapu operacji wynosi: 5 245 173,42 PLN

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

07/12/2023

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Działanie 16  „Współpraca”

 

Operacja pt.

„Opracowanie procesu produkcji mleka UHT w celu ograniczenia mikroflory mleka i jej wpływu na produkt docelowy przy jednoczesnym zminimalizowanym negatywnym wpływie na środowisko, potwierdzonym poprzez ograniczenie śladu węglowego dla produktu finalnego”
 

Cel operacji:

 
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które pozwolą na udoskonalenie procesu produkcji mleka, a przez to udoskonalenie samego produktu docelowego. Założeniem projektu jest wprowadzenie na rynek mleka, które pozwoli na redukcję śladu węglowego związanego z jego wytworzeniem o minimum 20%, jednocześnie pozwalając na poprawienie trwałości produktu o 3 miesiące, względem obecnych analogicznych produktów.
 

Oczekiwane rezultaty operacji:

 
Wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa technologii obejmującej innowacje w zakresie  produkcji mleka UHT, czego efektem będzie wdrożenie znacznie ulepszonego produktu.  Innowacje technologiczne to m.in. prowadzenie produkcji mleka UHT z wykorzystaniem sterylizatora In-Line,  jako instalacji do obróbki produktu z pośrednim systemem grzewczym oraz zastąpienie lub znaczne ograniczenie pasteryzacji termicznej metodą zimnej pasteryzacji.

Wprowadzenie do oferty rynkowej przedsiębiorstwa mleka UHT o zredukowanym o około 20% śladzie węglowym związanym z jego wytworzeniem, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu trwałości produktu o 3 miesiące względem obecnych analogicznych produktów wytwarzanych na bazie obecnej technologii przedsiębiorstwa.

 

Beneficjent:

 
Grupa operacyjna działająca pod nazwą „EkoMleko2022”  w składzie:

 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu
 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Viverno Spółka z o.o. Warszawa
 4. Tomasz Chądzyński Gospodarstwo Rolne  Bialawy

  

Budżet operacji:

Planowany budżet operacji wynosi  7 312 675,73 zł.
 

Wsparcie:

W dniu 17.11.2023 r.  zawarta została umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, a członkami Grupy operacyjnej „EkoMleko2022” .  Zgodnie z umową Beneficjentowi została przyznana pomoc na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 5 442 326,00 zł.
 

Okres realizacji operacji:

 
Planowany okres realizacji operacji :  od  30.06.2022 r.  do  31.12.2024 r.
 
Etapy realizacji operacji:
 
W dniu 30.04.2024 r. zakończony został I Etap realizacji operacji.
Zrealizowany został zakres rzeczowo – finansowy przewidziany dla 1 Etapu Operacji, obejmujący:
> zakup, montaż i uruchomienie urządzeń biorących udział w pracach badawczo – rozwojowych przewidzianych w operacji,
> realizację prac związanych z modyfikacją infrastruktury informatycznej w zakładzie produkcyjnym Lidera Grupy Operacyjnej i przeniesienie jej możliwości na konkretne rozwiązania do wykorzystania w ramach projektu,
> częściowa realizacja prac o charakterze rozwojowym takich jak optymalizacja tras skupowych czy stworzenie bazy danych do agregowania danych pozyskiwanych w procesie skupu mleka, dotyczących parametrów skupowanego mleka.
 
Koszt realizacji I Etapu operacji wynosi: 4 209 466,12 PLN

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

23/01/2021

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Działanie 16  „Współpraca”

 

Operacja pt.

 
„Prowadzenie badań nad nowym rodzajem masła o lepszych parametrach smarowności i dłuższym terminie przydatności do spożycia”.

 

Cel operacji:

 
Opracowanie technologii produkcji, pozwalającej na produkcję masła o wydłużonym terminie przydatności do spożycia do 6 miesięcy oraz poprawionym parametrze smarowności o wartości mniejszej niż 100 Nxmm w teście penetracji z przystawką do badania smarowności „spreadability ring” z wykorzystaniem teksturometru TA-HDplus (Stable Micro Systems) ze zintegrowaną komorą termiczną TCHD/LN2 (Stable Micro Systems) w temperaturze 20°C.

 

Oczekiwane rezultaty operacji:

 
Opracowanie technologii produkcji (w oparciu o ustalenie procesu produkcji w skali przemysłowej) oraz  na bazie opracowanego procesu technologicznego – opracowanie produktu o znacznie ulepszonych właściwościach, dadzą w rezultacie innowacje na skalę krajową, a tym samym innowację na poziomie regionu i przedsiębiorstwa, która przełoży się także na możliwość skutecznego konkurowania charakterystycznej i cenionej marki na arenie międzynarodowej. Wydłużenie terminu trwałości umożliwi także eksport masła na odległe rynki poza UE.

 

Beneficjent:

 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu ul. Przemysłowa 3 oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, działający wspólnie w ramach grupy operacyjnej pod nazwą Grupa MAS 2020.

 

Budżet operacji:

 
Planowany budżet operacji wynosi 9 259 096 zł.

 

Wsparcie:

 
W dniu 02.02.2021 podpisana została umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, a członkami Grupy MAS 2020. Zgodnie z umową Beneficjentowi została przyznana pomoc na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 4 967 058 zł.

 

Okres realizacji operacji:

Planowany okres realizacji operacji – od 01.04.2020 do 30.05.2022r.

 

Etapy realizacji operacji:
 

W dniu 31.05.2021r. zakończony został I Etap realizacji operacji.

Zrealizowany został zakres rzeczowo – finansowy przewidziany dla tego etapu obejmujący zakup, montaż i uruchomienie urządzeń biorących udział w pracach badawczo – rozwojowych przewidzianych w operacji. Zakupiony został zespół urządzeń służących do przygotowania śmietanki do zmaślenia oraz zestaw urządzeń do produkcji masła.

Koszt realizacji I Etapu operacji wynosi: 4 643 480,28 PLN

Obecnie realizowane są kolejne etapy ( II i III etap) operacji obejmujące badania profilu mikrobiologicznego i kwasów tłuszczowych surowca bazowego oraz badania wpływu parametrów produkcyjnych i ich kombinacji.

 

Na podstawie aneksu do Umowy o przyznaniu pomocy nastąpiła zmiana okresu realizacji operacji. Zakończenie realizacji operacji ustalone jest na dzień 31.03.2023r.

 

W dniu 30.06.2022r. zakończony został II Etap operacji. W ramach drugiego etapu zrealizowano prace badawcze związane z bazowym surowcem wykorzystywanym do produkcji masła (tj. mleka i wydzielonej z niego śmietanki). Etap II miał charakter prac laboratoryjnych.

Koszt realizacji II Etapu operacji wynosi: 215 735,73 PLN.

W dniu 31.10.2022r. zakończony został III Etap realizacji operacji. W ramach trzeciego etapu prowadzone były prace badawcze związane z ustaleniem parametrów technologicznych, które pozwolą na otrzymanie ulepszonego masła.

Koszt realizacji III Etapu operacji 207.883,18 PLN.

 

W dniu 31.12.2022r. zakończony został IV Etap realizacji operacji. Prace prowadzone w ramach IV Etapu skupiły się na skorelowaniu wyników prac otrzymanych w ramach II oraz III etapu i określeniu ich wpływu na trwałość i smarowność masła.

 

Koszty realizacji operacji dla IV Etapu wynoszą 1 354 227,04 PLN.

 

W dniu 31.03.2023r. zakończony został V ostatni etap realizacji operacji. Celem V etapu było ustalenie docelowych parametrów produkcyjnych oraz cech opracowanego produktu.

 

Koszty realizacji operacji dla V Etapu wynoszą 804 436,43 PLN.

 

 

Podsumowanie operacji.

 

Całkowity budżet operacji:               9 069 821 PLN

Kwota pomocy dla operacji:             4 901 959 PLN

 

Głównym celem operacji było opracowanie technologii pozwalającej na produkcję masła o wydłużonym terminie przydatności do spożycia oraz poprawionym parametrze smarowności. Zadania zrealizowane w trakcie operacji, w poszczególnych jej etapach były nakierowane na osiągnięcie zaplanowanych kamieni milowych.

 

W ich efekcie zapewniono:
• skompletowanie linii badawczej,
• wytypowanie parametrów mleka surowego o pożądanych do realizacji kolejnych etapów operacji,
• ustalenie działań technologicznych na poszczególnych etapach produkcji, które mają pozwolić na otrzymanie docelowego, ulepszonego produktu – o lepszej smarowności i trwałości,
• na podstawie kolejnych wersji otrzymanych produktów, skorelowanie wpływu poszczególnych zestawów parametrów produkcji na cechy końcowego produktu.

 

Analiza wyników wykazała, że zastosowanie nowych działań w zakresie przygotowania śmietanki i obróbki masła spowodowało powolniejszy wzrost drobnoustrojów, a zatem lepsze cechy jakościowe produktu i lepszą jego trwałość. Również smarowność masła zależała od zastosowanych czynników technologicznych (działań w zakresie przygotowania śmietanki i działań w zakresie obróbki masła).
Na podstawie wyników badań otrzymanych w ramach poszczególnych etapów przeprowadzono testowe produkcje wykorzystujące wybrany zestaw parametrów produkcyjnych. Tym samym dokonano sprawdzenia technologii w warunkach rzeczywistych. Jak dowiodły analizy laboratoryjne prób masła przeprowadzone testowe produkcje odniosły zamierzony efekt. Produkt jest w pełni gotowy do sprzedaży i spełnia założone w projekcie parametry jakościowe, będące założonymi rezultatami operacji.

 

Główne korzyści wynikające z zastosowania rezultatów operacji:

 1. wydłużenie terminu przydatności do spożycia to korzyść dla:
  środowiska naturalnego,  poprzez ograniczenie ilości masła niewykorzystanego w  terminie przydatności,
  • sieci handlowych, poprzez ułatwienie logistyki,
  • producenta, który zyskuje możliwość eksportu swojego produktu na bardziej odległe rynki poza UE
 2.  poprawa smarowności to korzyść przede wszystkim dla konsumentów, którzy będą mieć możliwość wygodniejszej konsumpcji masła przechowywanego w warunkach chłodniczych.