Fundusze Europejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

23/01/2021

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Działanie 16  „Współpraca”

Operacja pt.

„Prowadzenie badań nad nowym rodzajem masła o lepszych parametrach smarowności i dłuższym terminie przydatności do spożycia”.

 

Cel operacji:

Opracowanie technologii produkcji, pozwalającej na produkcję masła o wydłużonym terminie trwałości do 6 miesięcy oraz poprawionym parametrze smarowności o wartości mniejszej niż 100 Nxmm w teście penetracji z przystawką do badania smarowności „spreadability ring” z wykorzystaniem teksturometru TA-HDplus (Stable Micro Systems) ze zintegrowaną komorą termiczną TCHD/LN2 (Stable Micro Systems) w temperaturze 20°C.

 

Oczekiwane rezultaty operacji:

Opracowanie technologii produkcji (w oparciu o ustalenie procesu produkcji w skali przemysłowej) oraz  na bazie opracowanego procesu technologicznego – opracowanie produktu o znacznie ulepszonych właściwościach, dadzą w rezultacie innowacje na skalę krajową, a tym samym innowację na poziomie regionu i przedsiębiorstwa, która przełoży się także na możliwość skutecznego konkurowania charakterystycznej i cenionej marki na arenie międzynarodowej. Wydłużenie terminu trwałości umożliwi także eksport masła na odległe rynki poza UE.

 

Beneficjent:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu ul. Przemysłowa 3 oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, działający wspólnie w ramach grupy operacyjnej pod nazwą Grupa MAS 2020.

 

Budżet operacji:

Całkowity Budżet operacji wynosi 9 259 096 zł.

 

Wsparcie:

W dniu 02.02.2021 podpisana została umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, a członkami Grupy MAS 2020. Zgodnie z umową Beneficjentowi została przyznana pomoc na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w wysokości 4 967 058 zł.

 

Okres realizacji operacji:

Planowany okres realizacji operacji – od 01.04.2020 do 30.05.2022r.

 

Obecny etap realizacji operacji:

W dniu 31.05.2021r. zakończony został I Etap realizacji operacji.

Zrealizowany został zakres rzeczowo – finansowy przewidziany dla tego etapu obejmujący zakup, montaż i uruchomienie urządzeń biorących udział w pracach badawczo – rozwojowych przewidzianych w operacji. Zakupiony został zespół urządzeń służących do przygotowania śmietanki do zmaślenia oraz zestaw urządzeń do produkcji masła.

Koszt realizacji I Etapu operacji wynosi: 4 643 480,28 PLN

Obecnie realizowane są kolejne etapy ( II i III etap) realizacji operacji obejmujące badania profilu mikrobiologicznego i kwasów tłuszczowych surowca bazowego oraz badania wpływu parametrów produkcyjnych i ich kombinacji.

 

Nastąpiła zmiana okresu realizacji operacji. Zakończenie realizacji operacji ustalone jest na dzień 31.10.2023r.

 

W dniu 30.06.2022r. zakończony został II Etap operacji. W ramach drugiego etapu zrealizowano prace badawcze związane z bazowym surowcem wykorzystywanym do produkcji masła (tj. mleka i wydzielonej z niego śmietanki). Etap II miał charakter prac laboratoryjnych.

Koszt realizacji II Etapu operacji wynosi: 216 524,11 PLN.

 

W dniu 31.10.2022r. zakończony został III Etap operacji. W ramach trzeciego etapu prowadzone były prace badawcze związane z ustaleniem parametrów technologicznych, które pozwolą na otrzymanie ulepszonego masła.

Koszt realizacji III Etapu operacji 207.883,18 PLN.