1. Administratorem danych osobowych jest OSM w Łowiczu ul. Przemysłowa 3, 99-400 Łowicz.
2. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania odpowiedzi.
3.\_Udzieloną zgodę mam prawo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania moich danych przed cofnięciem takiej zgody.
4. W trakcie korzystania z formularza kontaktowego mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
5. Dane moje będą przechowywane przez czas trwania korespondencji, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzonej korespondencji oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych.
6. Zebrane dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
• podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
• podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną lub innym podmiotom, jeżeli udzielenie odpowiedzi będzie tego wymagało.
7. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu lub przez formularz kontaktowy na stronie http://mleczarnia.lowicz.pl. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
8. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. *