20.08.2014

Targi World Food Kazachstan 2013

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu zrealizowała projekt pod nazwą Promocja produktów firmy OSM w ŁOWICZU na rynku kazachstańskim

TARGI WORLD FOOD AŁMATY, KAZACHSTAN 05-08 listopada 2013 w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka                                                      

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.5

Promocja polskiej gospodarki

Poddziałanie 6.5.2

Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Wniosek o dofinansowanie udziału w programie promocji o charakterze ogólnym